ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

ΑΡΙΘ.ΥΙ/Γ.Π./ΟΙΚ76017

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
(ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ)

‘Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Α.Ν. 2520/40 (Φ.Ε.Κ 273/1940 τ. Α’) «Περί Υγειονομικών
Διατάξεων».

2. Του Ν. 2218/94 (Φ.Ε.Κ. 90/1994 τ. Α’) «Ίδρυση νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση
και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

3.Του Π. Δ/γματος95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/2000τ.Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας».

4. Της 3418/9.7.2002 (ΦΕΚ 861/2002 τ.Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας «Περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας ‘Εκτορα Νασιώκα, Ελπίδα Τσουρή και
Δημήτριο Θάνο» και

5. την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από τις
επιπτώσεις του καπνού των τσιγάρων, αποφασίζουμε:
Εκδίδουμε την παρούσα Υγειονομική Διάταξη, η οποία θα ισχύει σε όλη την Επικράτεια.

I. Απαγορεύουμε το κάπνισμα στους παρακάτω αναφερόμενους χώρους.

α. Σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται Γραφεία Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που
εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Κράτος, Οργανισμοί και άλλα
Ιδρύματα (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΤΑ. κ.λπ.). Επίσης σε χώρους εργασίας που
ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς, καθώς και στους χώρους μακράς αναμονής του
κοινού (αίθουσες αναμονής αεροδρομίων, σιδηροδρομικών σταθμών, σταθμών
λεωφορείων κ.λ.π.)

β. Σε όλες τις μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως:

1) Νοσοκομεία.

2) Ιδιωτικές Κλινικές.

3) Κέντρα Υγείας.

4) Περιφερειακά Ιατρεία.

5) Δημοτικά Ιατρεία.

6) Ιατρεία Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ι.Κ.Α.,
κ.λ.π.)

7) Ιδιωτικά Ιατρεία – Οδοντιατρεία.

8) Φαρμακεία.

9) Λοιπές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).

1Ο) Σε κάθε άλλο χώρο που δεν αναφέρεται παραπάνω, όπου παρέχονται
υπηρεσίες υγείας.

γ. Σε όλους τους χώρους που παρέχεται εκπαίδευση όπως:

1) Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά).

2) Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια ή
Ιδιωτικά).

3) Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα και γενικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.

4) Φροντιστήρια.

δ. Στα νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς,
παιδότοπους.

Στα κτίρια των Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται και επιχορηγούνται
από το Κράτος, Οργανισμών και άλλων Ιδρυμάτων (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΤΑ.
κ.λπ.), στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Υγείας,
Ιατρεία Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ι.Κ.Α., κ.λπ.),
ορίζονται ειδικοί χώροι (καπνιστήρια) , στους οποίους θα υπάρχει ισχυρή
εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού για τους εργαζόμενους καπνιστές.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα σχολεία, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, καθώς και για τα Φροντιστήρια, μόνο για το προσωπικό που
επιθυμεί να καπνίσει, για δε τις σχολές τις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για
τους εργαζόμενους (επιστημονικό και διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό)
και για τους φοιτητές.

Οι χώροι θα οριστούν από τους διευθυντές – προϊστάμενους των αρμοδίων
φορέων ανάλογα με τις ανάγκες τους, με σκοπό να μην παρεμποδίζεται η
ουσιαστική λειτουργία της υπηρεσίας.

» ε. Απαγορεύεται το κάπνισμμα στους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους
αναμονής, υποδοχής, συναλλαγής και προσέλευσης του κοινού, στις αίθουσες
συνεδριάσεων, συνελεύσεων, αμφιθέατρα κ.λπ. ενώ στους υπόλοιπους εργασιακούς
χώρους, μέσα από διάλογο και διμερείς συμφωνίες εργαζομένων και εργοδοτών,
ορίζονται οργανωτικά και χωροταξικά οι χώροι που θα απαγορεύεται ή θα
επιτρέπεται το κάπνισμα».

***Το εντός » » εδάφιο ε προστέθηκε ως άνω με την ΥΑ Υ1/Γ.Π./οικ
82942/2003 (ΦΕΚ 1292 Β΄/2003)

II. Επίσης στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

1) Λεωφορεία (Κ.Τ.Ε.Λ» Αστικά, Τουριστικά, Σχολικά κ.λ.π.)

2) Τρένα (Ο.Σ.Ε, ΜΕΤΡΟ, Η. Σ. Α. Π. κ.λ.π.)

3) Πλοία εσωτερικών γραμμών: Σε αυτά θα υπάρχει ένας χώρος
«καπνιστήριο», καλά αεριζόμενος, εάν είναι δυνατόν ανά όροφο.

4) Αεροπλάνα εσωτερικών αερογραμμών.

5) Ταξί

III. Επίσης σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφροντος, κατά την
έννοια των διατάξεων του άρθρου 5 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης
(Φ.Ε.Κ. 526/83 τ.Β’). με εξαίρεση τα αμιγή καταστήματα Μπαρ και
Παραδοσιακά Καφενεία του άρθρου 37 και τα Κέντρα Διασκεδάσεως του άρθρου
41 αυτής.

Ειδικότερα στα καταστήματα των άρθρων 37, 38 και 39 και τα μικτά
καταστήματα του άρθρου 40 της ανωτέρω Υγειονομικής Διάταξης, μπορεί να
επιτρέπεται το κάπνισμα στην αίθουσα πελατών αυτών, σε χώρο φυσικά ή
νοητά χωρισμένο. όπου θα υπάρχει ειδική πινακίδα με την ένδειξη «θέσεις
για καπνίζοντες». Ο χώρος των μη καπνιζόντων θα έχει εμβαδόν τουλάχιστον
50% του χώρου της αίθουσας πελατών, θα αποτυπώνεται στα σχεδιαγράμματα
που προσκομίζονται για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και
θα αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας.

Ο χώρος των καπνιζόντων θα πρέπει να έχει ειδικές μηχανολογικές
εγκαταστάσεις συνεχούς και πλήρους ανανέωσης του αέρος

Στα καταστήματα της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον χρησιμοποιούν
αποκλειστικά ή παράλληλα με την κλειστή αίθουσα πελατών και υπαίθριους
χώρους, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, επιτρέπεται το κάπνισμα και στους υπαίθριους αυτούς χώρους.

IV. Υπεύθυνοι για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας υγειονομικής
διάταξης είναι:

Για τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τις Ιδιωτικές Κλινικές, οι Διοικητές και
οι Διοικητικοί Διευθυντές.

Για τους άλλους χώρους, οι οποίοι αναφέρονται παραπάνω, οι άμεσοι
προϊστάμενοι των υπηρεσιών των χώρων στέγασης αυτών.

Για τους λοιπούς χώρους των ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι υπεύθυνοι
εκμετάλλευσης αυτών.

Μεταβατικές Διατάξεις

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι Μονάδες Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας που ήδη λειτουργούν οφείλουν να προσαρμοστούν με τους
όρους της παρούσας διάταξης εντός εύλογης προθεσμίας την οποία θα ορίσει
η αρμόδια υγειονομική υπηρεσία και η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει του
έξι (6) μήνες.

Ειδικότερα οι υπεύθυνοι των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
εντός της ανωτέρω προθεσμίας, οφείλουν να αναρτήσουν δίπλα από την άδεια
λειτουργίας του καταστήματος σχεδιάγραμμα κάτοψης της αίθουσας πελατών,
σε κλίμακα 1 :50, στο οποίο θα απεικονίζεται ο χώρος με τις θέσεις των
καπνιζόντων και μη καπνιζόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Επίσης οι διοικήσεις των δημοσίων υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται και
επιχορηγούνται από το κράτος, οργανισμών και άλλων ιδρυμάτων (ΟΤΕ, ΔΕΗ,
ΕΛ.ΤΑ. κ.λ.π.) καθώς και οι υπεύθυνοι των χώρων μακράς αναμονής του
κοινού πρέπει να φροντίσουν για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι
(6) μήνες.

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας καταργούνται:

Η Α2/0ΙΚ 1989/79 (ΦΕΚ 416/3.5.79 τ. Β’) Υγειονομική Διάταξη «Περί
απαγόρευσης του καπνίσματος στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και στις Ιδιωτικές
Κλινικές»,

Το άρθρο 6 της αριθμ.389966/52 (ΦΕΚ 235/52 τ. Β’) Υγειονομικής Διάταξης
«Περί υγειονομικών μέτρων επί των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων»

Η Γ.Υ. οι.4508/21.5.1990 (ΦΕΚ 327/90 τ. Β’) Υγειονομική Διάταξη
«Απαγόρευση καπνίσματος στις πτήσεις των εσωτερικών αερογραμμών».

Κυρώσεις

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο
3 του ΑΝ 2520/40 (ΦΕΚ 273/40 τ.Α’) «Περί Υγειονομικών Διατάξεων», όπως
αντικαταστάθηκε με
το άρθρο μόνο του Ν. 290/1943 (ΦΕΚ 185 Α), που κυρώθηκε με την 303/1946
ΠΥΣ και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν, 2207/94
(ΦΕΚ 65 Α’) η οποία αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παράγραφο 1 Ο του
άρθρου 11 του Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/95 τ. Α)

Επίσης για τους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας εντός των Μονάδων
Υγείας επιβάλλονται και οι παρακάτω διοικητικές κυρώσεις.

α) στους παραβάτες ασθενείς, πειθαρχικό εξιτήριο.

β) στους παραβάτες επισκέπτες και συνοδούς, αποβολή από τη Μονάδα
Υγείας.

γ) στους υπεύθυνους εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας και
εργαζόμενους στις Μονάδες Υγείας, επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές
σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στα αρμόδια Υγειονομικά και λοιπά
Κρατικά ‘Οργανα. Η ισχύς της αρχίζει μετά δεκαπενθήμερο από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας Υγειονομικής Διατάξεως δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα Υγειονομική Διάταξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2002

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ε. ΝΑΣΙΩΚΑΣ


Checkit

Advertisements
Published in: on Μαΐου 31, 2007 at 8:56μμ  Σχολιάστε  

The URI to TrackBack this entry is: https://8848m.wordpress.com/2007/05/31/kapnisma/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: